flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

АНАЛІЗ

стану обліково - статистичної  роботи

Луцького міськрайонного суду Волинської області за 2010 рік

         На виконання плану роботи суду на ІV квартал 2010 року, постанов колегії    ТУ ДСА в Волинській області, відповідно до  листа ТУ ДСА України щодо подання  відомчих звітів за 2010 рік та з метою з’ясування реального стану обліково-статистичної роботи суду за 2010 рік, Луцьким міськрайонним судом проаналізовано стан організації ведення обліково-статистичної роботи в суді.

            Метою зазначеного аналізу є: виявлення недоліків у роботі Луцького міськрайонного суду з питань первинного обліку справ і матеріалів, які негативно впливають на ведення діловодства в суді та судову статистику взагалі, а також вжиття необхідних заходів, спрямованих на покращення роботи та вирішення проблем, виявлених у процесі аналітичного дослідження.

Аналіз проведено на підставі обліково-статистичних карток на кримінальні, цивільні, адміністративні справи та справи про адміністративні правопорушення, реєстраційних журналів, карток на осіб, стосовно яких судом розглянуто кримінальну справу та інших документів первинного обліку справ та матеріалів, що надійшли на розгляд до суду у 2010 році.

 Згідно статистичних даних, протягом 2010 року на розгляд до Луцького міськрайонного суду надійшло справ і матеріалів (порівнюючи з 2009 року):

 

№з/п

 

 

Категорія справ і матеріалів, які надійшли в суд

2009 рік

2010 рік

1

Кримінальні

940

962

2

Цивільні

9155

10227

3

Адміністративні

7643

6511

4

 

Про адміністративні правопорушення

8190

8927

5

Інші справи і матеріали

4959

4664

6

Всього:

30887

31291

 Слід відмітити, що в порівнянні з 2009 року в звітному періоді збільшився обсяг надходження справ і матеріалів всіх категорій на 404 одиниці. 

 Протягом 2010 року Луцьким міськрайонним судом Волинської області розглянуто справ (в порівнянні з 2009 роком):

№з/п

Категорія справ

2009 рік

2010 рік

1

Кримінальні

930

914

2

Цивільні

8570

10781

3

Адміністративні

7468

5896

4

 

Про адміністративні правопорушення

7923

8357

5

Інші справи і матеріали

4701

4572

6

Всього:

29592

30520

Залишок нерозглянутих справ становить:

 

№з/п

Категорія

2009 рік

2010 рік

1

Кримінальні

119

167

2

Цивільні

2191

1637

3

Адміністративні

512

1127

4

 

Про адміністративні правопорушення

28

49

5

Інші справи і матеріали

152

141

6

Всього:

3002

3121

 Слід зауважити, що у 2010 році ситуація із залишком нерозглянутих справ на кінець звітного періоду дещо відрізняється від показників 2009 року. Причиною цього є великий обсяг надходження справ адміністративного судочинства на кінець звітного періоду, що унеможливило їх розгляд у 2010 році.

 Середньомісячне навантаження по справах на одного суддю  в 2010 році становить 1304,79 одиниці (вказаний підрахунок проводився з розрахунку на 24 судді. У 2009 року середньомісячне навантаження становило 1342,91 одиниці на одного суддю (вказаний підрахунок проводився з розрахунку на 23 судді).      

Обліково-статистична робота у суді ведеться у цілому відповідно до діючих нормативно-правових актів, що врегульовують питання діловодства та судової статистики. 

У своїй організаційній діяльності Луцький міськрайонний суд керується Інструкцією з діловодства у місцевому суді, Інструкцією щодо заповнення і подання форми статистичної звітності №1-ОП "Звіт про оперативність розгляду місцевими та апеляційними загальними судами кримінальних справ", Інструкцією щодо заповнення статистичної картки на особу, стосовно якої судом розглянуто кримінальну справу, Інструкцією щодо заповнення форми картки обліку сум шкоди, завданої злочином, Інструкцією щодо заповнення форми статистичного звіту №1-Л "Про розгляд загальними місцевими та апеляційними судами кримінальних справ за статтями 209, 209-1, 306 КК України, постановами колегії, наказами, інструкціями та рекомендаціями Державної судової адміністрації України та відповідного територіального управління державної судової адміністрації, іншими нормативно-правовими актами.

 Всі працівники апарату суду ознайомлені з нормативно-правовими актами і методичними матеріалами з діловодства у суді.

 За результатами звітного періоду по складанню статистичних звітів, по якості заповнення статистичних карток на підсудних та інше у обліково-статистичній роботі виявлено як позитивні, так і негативні  сторони.

 Статистичні звіти про розгляд судових справ і матеріалів складаються на підставі відповідних документів первинного обліку справ.

 Перевірка стану обліково-статистичної роботи у суді показала, що робота суду у даному напрямі у цілому відповідає встановленим Інструкцією та іншими нормативно-правовими актами вимогам. Проте, мають місце деякі недоліки, що негативно впливають на якість статистичної звітності. Зокрема, суддями не у всіх справах визначено категорію кримінальної та цивільної справи, за якою вона враховується у відповідному звіті суду - відповідно номер рядка не зазначений і в обліково-статистичній картці, в окремих обліково-статистичних картках заповнені не всі реквізити.

Крім обліково-статистичних карток всі судові справи реєструються в журналах та алфавітних покажчиках. Картки обліку сум матеріальних та моральних збитків, заподіяних розкраданням та іншими злочинами заповнюються правильно і достовірно помічниками суддів з дотриманням положень Інструкції (однак трапляються випадки, коли дані, внесені в картку помічником судді не відповідають матеріалам справи). Протягом 2010 року статистичні картки на засуджених заносились до комп’ютерної програми «Атлант» консультантом суду із судової статистики та кожного місяця надсилались в електронному та паперовому вигляді ті, що набрали законної сили до ТУ ДСА в Волинській області, а ті, по яких подана апеляція до Апеляційного суду Волинської області. 

 З метою усунення недоліків в організації обліково-статистичної роботи і зокрема, причин та умов їх виникнення судом виконано певний обсяг роботи з підвищення рівня обліково-статистичної роботи та діловодства. Так, протягом 2010 року  проводились щоквартальні перевірки роботи канцелярії суду з питань ведення первинного обліку документів, їх повноти та достовірності заповнення. Перевірено стан, умови зберігання речових доказів по судових справах, розглянутих судом. З метою підвищення професійного рівня працівників проводилось виробниче навчання.

 В Луцькому міськрайонному суді Волинської області звіти про стан здійснення правосуддя за формою 3  та формами 6-9 формувалися в автоматичному режимі, за іншими формами в ручному режимі. Статистичні звіти про роботу суду складені консультантом із судової статистики суду Пархомчуком О.І., відповідно до вимог інструкції по судовій статистиці, роз’яснень та рекомендацій Державної судової адміністрації, територіального управління державної судової адміністрації в Волинській області. Вказані звіти були  подані з дотриманням усіх вимог згідно графіка прийому звітів судів Волинської області консультантом суду із судової статистики суду Пархомчуком О.І.

 Протягом 2010 року проведено узагальнення практики розгляду кримінальних справ про злочини, вчинені неповнолітніми,  узагальнення практики розгляду справ, які порушуються не інакше як за скаргою потерпілого, аналіз розгляду справ про адміністративні правопорушення передбачені ст. 130 КУпАП. Постійно аналізуються причини скасування та зміни судових рішень, ухвал, вироків по справах, розглянутих судом. Щоквартально аналізується оперативність розгляду судом цивільних справ та причини тривалого не розгляду даних справ.

            Висновки і пропозиції:  

1. Обліково-статистична робота в суді ведеться на належному рівні відповідно до діючих нормативно-правових актів, що регулюють питання діловодства та судової статистики.

2. Посилити контроль за веденням діловодства, приділяючи особливу увагу первинній реєстрації та обліку судових справ і матеріалів, які надійшли до суду, заповненню документів первинного обліку.

            3. Планувати і постійно проводити навчання з працівниками апарату суду, які займаються питаннями обліково-статистичної роботи та судової статистики.