flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом голови Луцького міськрайонного
Луцького міськрайонного  суду
Волинської області
від  11 липня 2011 року №  62/02-05  
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні   
Луцького міськрайонного суду Волинської області

Розділ І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації в Луцькому 
міськрайонному суді Волинської області (далі – Суд).
1.2. Визначення понять: 
1) запит на інформацію – це прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні Суду;
2) публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі здійснення Судом повноважень, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні Суду;
3) запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, крім суб’єктів владних повноважень, об’єднання громадян без статусу юридичної особи;
4) звернення громадян – викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги;
5) суб’єкт владних повноважень – орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.
 1.3. Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до законів України "Про доступ до публічної інформації", "Про судоустрій і статус суддів", "Про інформацію", "Про доступ до судових рішень", Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, Кодексу України про адміністративні правопорушення.
 1.4. Дія цього Положення не поширюється на надання інформації при здійсненні судочинства Судом, при виконанні судових рішень, на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян.
 1.5. Дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз та контроль щодо задоволення запиту) про діяльність Суду організовує керівник апарату суду, у його відсутності заступник керівника апарату, забезпечують надання публічної інформації відповідальні працівники Суду, визначені даним Положенням, або резолюцією голови Суду.
Розділ ІІ. Забезпечення доступу до публічної інформації

про діяльність Суду
2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність Суду забезпечується:
1) оприлюдненням публічної інформації в засобах масової інформації;
2) розміщенням публічної інформації на офіційному веб-сайті Суду в мережі Інтернет;
3) розміщенням публічної інформації на інформаційних стендах у приміщенні Суду;
4) присутністю запитувачів інформації на відкритих судових засіданнях у Суді;
5) наданням інформації за запитами на інформацію.
      2.2. Інформація про діяльність Суду може надаватися в усній формі та у вигляді документованої інформації, в тому числі у вигляді електронного документа.
      2.3. Публічна інформація про діяльність Суду надається у формі, визначеній законодавством у сфері судоустрою, статусу суддів та здійснення судочинства.
У випадку якщо форма надання публічної інформації законодавством не передбачена, вона надається у формі, визначеній у запиті на інформацію. У разі неможливості надання вказаної інформації у запитуваній формі інформація надається в тому вигляді, в якому вона зберігається в Суді.
Публічна інформація може надаватись в усній формі фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян під час особистого прийому.
В усній формі, в т.ч. в телефонному режимі надається інформація учасникам судового процесу щодо дати надходження судової справи до суду, номера судової справи, прізвища учасників процесу, дати та часу призначення судової справи до розгляду,  місця проведення судового засідання, дати розгляду судової справи, а також інформація про надходження апеляційних чи касаційних скарг  та їх розгляду. Зазначена інформація надається старшими секретарями, секретарями суду, помічниками суддів та секретарями судових засідань.
 2.4. Доступ до публічної інформації про діяльність Суду обмежується, якщо вказана інформація віднесена до інформації з обмеженим доступом.
Перелік відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації, визначається в додатку 1 до цього Положення.
 2.5. Особами, відповідальними за надання відомостей за запитами на інформацію, є керівник апарату суду та його заступник, старші секретарі, секретарі суду, помічники суддів, секретарі судових засідань, консультант по веденню кадрового діловодства, консультант із судової статистики, судові розпорядники, завідувач архівом, завідувач господарством та інші працівники апарату суду в межах своєї компетенції.
               2.6. Підготовку проектів відповідей на запит про надання публічної інформації про діяльність Суду, а також розміщення визначеної інформації на веб-сайті Суду та інформаційному стенді забезпечують працівники апарату суду в межах своєї компетенції за такими напрямами діяльності:
– щодо інформації довідкового характеру з автоматизованої системи документообігу Суду (далі - АСДС) – старші секретарі та секретарі суду;
                - щодо документів, що  зберігаються в архіві  - завідувач архівом; 
– про рух судових справ, день, час і місце їх розгляду, стан розгляду справ тощо (в письмовій формі за письмовими запитами) – помічники суддів, які прикріплені до відповідних суддів та в провадженні яких перебуває справа;
– про персональні дані та відомості про суддів з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та про доступ до публічної інформації, про вакантні посади, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад; створення працівникам безпечних умов праці, надання їм допомоги у вирішенні соціально-побутових питань; організацію медичного обслуговування працівників Суду– консультант суду по веденню кадрового діловодства;
– про статистичні дані щодо здійснення судочинства Судом, відображені у звітах, матеріали аналізів та узагальнень судової практики Суду – консультант із судової статистики;
– про матеріально-технічне забезпечення Суду, утримання, експлуатацію, ремонт, будівництво, обслуговування території; господарське забезпечення заходів, які проводяться Судом; охорону праці та техніку безпеки, пожежну безпеку – судовий розпорядник;
– про інформаційно-телекомунікаційні системи, бази даних Суду – головний спеціаліст з інформаційних технологій;
– про доступ до судових засідань у Суді – судові розпорядники;
– про прийом громадян у Суді – помічник голови суду;
– про співпрацю зі ЗМІ, порядок реєстрації представників засобів масової інформації – заступник керівника апарату суду;
 - про наповнення інформацією веб-сайту Суду – керівник апарату суду та заступник керівника апарату суду
               2.7. У випадку якщо суд володіє інформацією про особу, відповідальна особа зобов'язана:
- надавати таку інформацію безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується, крім випадків, передбачених Законом;
- використовувати її лише з метою та у спосіб, визначений Законом;
- вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до неї інших осіб;
- виправляти неточну та застарілу інформацію про особу самостійно або на вимогу осіб, яких вона стосується.
Відмова особі в доступі до інформації про неї, приховування, незаконне збирання, використання, зберігання чи поширення інформації можуть бути оскаржені.
 2.8. Письмова відповідь на запит про надання публічної інформації про діяльність Суду надається за підписом голови Суду або виконуючим обов’язки голови Суду (далі – в.о. голови Суду).
Розділ ІІІ. Надання публічної інформації про діяльність Суду
       3.1. Оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації забезпечується помічником голови  Суду відповідно до законів України "Про судоустрій і статус суддів", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації", "Про доступ до публічної інформації", "Про інформацію", "Про друковані засоби масової інформації", "Про телебачення і радіомовлення", "Про інформаційні агентства".
Порядок взаємодії Суду з представниками засобів масової інформації визначено у додатку 2 до цього Положення.
            3.2. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Суду інформації, підготовленої відповідальним працівником Суду, здійснює  головний спеціаліст суду з інформаційних технологій. Контроль за своєчасним наповненням веб-сайту забезпечує керівник апарату судута заступник керівника апарату суду. 
 3.3. Розміщенню на офіційному веб-сайті Суду, зокрема, підлягають:
1) інформація про діяльність Суду:
– місцезнаходження, поштова адреса, адреса електронної пошти для направлення електронних запитів на інформацію;
– прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти голови Суду та його заступника, керівника апарату Суду та його заступника, а також  інших відповідальних працівників апарату Суду за визначенням керівництва Суду;
– розклад роботи та графік прийому громадян;
– вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;
– порядок звернення до Суду учасників судового процесу;
2) правила внутрішнього трудового розпорядку Суду;
3) інформація про нормативно-правові засади діяльності Суду;
4) інформація, пов’язана з розглядом справ у Суді;
5) дані судової статистики;
6) інформація про порядок складання та подання запиту на інформацію;
7) звіти, в тому числі щодо результатів розгляду запитів на інформацію;
8) інші відомості про діяльність Суду, які належать до публічної інформації.
              3.4. Рішення Суду розміщуються в Єдиному державному реєстрі судових рішень відповідно до Закону України “Про доступ до судових рішень”.
 3.5. На першому поверсі  приміщення Суду на інформаційних стендах розміщується інформація:
1) про порядок роботи Суду, включаючи порядок прийому громадян;
2) відомості про дату, час, місце проведення судового засідання у справах, призначених до розгляду в Суді;
3) банківські реквізити для сплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи та державного мита (судового збору);
4) порядок оскарження судових рішень до Суду;
5) порядок присутності на судовому засіданні, заходи, які застосовуються до порушників, порядок пропуску до приміщення Суду і зали судових засідань;
6) умови і порядок отримання інформації про діяльність Суду;
7) інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність Суду.
           3.6. Фізичні особи, представники юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи мають право бути присутніми у відкритому судовому засіданні в Суді, робити письмові записи, а також використовувати портативні аудіотехнічні пристрої відповідно до вимог та обмежень, які встановлюються процесуальним законодавством. Проведення в залі судового засідання фото-і кінозйомки, відеозапису, а також транслювання судового засідання допускається лише за рішенням суду.
3.7. Порядок доступу осіб, указаних у пункті 3.6 до приміщення Суду і у зали судових засідань регулюється Правилами пропуску осіб до приміщень судів та на їх територію транспортних засобів, затверджених наказом ДСА України, Міністерства внутрішніх справ України від 12.09.2005 р. № 102/765.   
 3.8. Запитувач має право звернутися до Суду із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України "Про доступ до публічної інформації".
Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.  Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на  вибір запитувача.
                Письмовий запит подається в довільній формі.
                Запит на інформацію має містити:
-    ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
-    загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
-    підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
У разі недотримання зазначених вимог, Суд має право відмовити в  задоволенні  запиту.
На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.
З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в канцелярії Суду або керівника апарату Суду, а також на офіційному веб-сайті Суду (додатки 1 –3 до Положення).
У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити старший секретар суду, керівник апарату суду або його заступник, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.
Форма електронного запиту містить інструкцію щодо його заповнення (додаток 7 до Положення).
Розділ ІV. Порядок реєстрації та опрацювання 
запитів на інформацію
4.1. Запити на інформацію, що надходять на адресу Суду, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються відповідно до Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді з урахуванням вимог цього Положення.
               4.2. Для реєстрації запитів на інформацію на нижньому полі першого аркуша запиту праворуч або на іншому вільному від тексту місці запиту ставиться штамп Суду. На відтиску штампа зазначається дата надходження запиту та його реєстраційний індекс.
 4.3. Реєстраційний індекс запиту, що надійшов до Суду, складається з початкової літери прізвища запитувача та порядкового номера запиту, що надійшов, наприклад: І-101. Реєстраційний індекс може бути доповнений іншими позначеннями, що забезпечують систематизацію, пошук, аналіз і зберігання запитів на інформацію.
 4.4. У разі надходження повторних запитів їм надається черговий реєстраційний номер, а у відповідній графі журналу зазначається реєстраційний номер першого запиту. Повторними вважаються запити у яких:
- оскаржується відповідь на попередній запит, що надійшов до Суду.
- повідомляється про несвоєчасну відповідь на попередній запит, якщо з часу надходження останнього минув установлений законодавством термін розгляду і відповідь запитувачу не надавалась.
- не надана відповідь по суті або надана не в повному обсязі на перший запит.
Запити одного й того ж запитувача з одного й того ж питання, що надіслані різним адресатам і надійшли на розгляд Суду, обліковуються за реєстраційними індексами першого запиту з додаванням порядкового номера, що проставляється через дріб, наприклад:І-101/1, І-101/2, І-101/3.
 4.5. Після отримання та реєстрації вхідної кореспонденції відповідальна особа виокремлює запити на інформацію і невідкладно передає їх голові Суду або в.о. голови Суду.
 4.6. У випадках коли запит містить прохання надати інформацію, яка стосується різних напрямів діяльності Суду, відповідальними за надання відповідей на запит можуть бути визначені декілька працівників в межах їх компетенції, визначеної пунктом 2.6 цього Положення та посадовими обов’язками.
За рішенням голови Суду або в.о. голови Суду відповідальним за надання відповіді на такий запит може бути визначено одного із працівників Суду. У такому випадку співвиконавці зобов’язані не пізніше чотирьох робочих днів з дня отримання Судом запиту надати відповідальному виконавцю необхідні документи.
 4.7. Запит на інформацію з відповідною резолюцією голови або в.о. голови Суду  невідкладно передається виконавцям.
 4.8. Реєстрація та опрацювання запитів на інформацію, які надійшли до Суду у вигляді електронного документа, здійснюється в загальному порядку після їх роздрукування на паперовому носії.
 4.9. Відповідь на електронний запит надається на адресу, вказану запитувачем інформації  у запитуваній формі (листом чи у вигляді електронного документа).
Паперові копії листування за електронними запитами на інформацію зберігаються  в окремій номенклатурній папці  «Листування щодо запитів стосовно публічної інформації» згідно з номенклатурою справ Суду.
 4.10. Відповідь на запит на інформацію має надаватись не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту Судом.
У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.
 4.11. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, голова Суду або в.о. голови Суду на прохання відповідального за надання інформації за таким запитом, може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку відповідальний за надання інформації за запитом повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
 4.12. У випадках коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, працівник, відповідальний за надання інформації, не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання Судом запиту повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку сплати цих витрат. За таких обставин надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк визначається Судом в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.
 4.13. У разі якщо запит, поряд з проханням надати публічну інформацію, містить прохання надати також інформацію, що не відноситься до публічної, то відповідь на питання, які не відносяться до публічної інформації, може бути направлена заявнику окремо у терміни, передбачені чинним законодавством, про що запитувач повідомляється у відповіді на інформаційний запит.
Розділ V. Порядок надання інформації про діяльність Суду та оскарження рішень, дій чи бездіяльності Суду
5.1. Відповідь на запит готується визначеним в резолюції виконавцем, а також відповідь з відмовою в наданні інформації з підстав, передбачених цим Положення, надається за підписом голови Суду або в.о. голови Суду.
 5.2. Відповідь на запит повинна містити запитувану інформацію або мотивовану відмову в наданні такої інформації. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса Суду, посада особи, яка надає відповідь, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.
 5.3. У випадку якщо запитувана інформація про діяльність Суду належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежений. У разі якщо частина запитуваної інформації належить до інформації з обмеженим доступом, а інша частина є загальнодоступною, надається запитувана інформація, за винятком інформації з обмеженим доступом.
               5.4. Відповіді на запит підлягають обов’язковій реєстрації в Суді.
 5.5. Суд має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках: 
1) якщо він не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
3) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", відповідно до якої запит на інформацію має містити:
– ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
– загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
– підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
Особі, яка не оплатила передбачені законодавством фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, запитувана інформація надається після сплати цих витрат. Якщо фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів в подальшому не оплачені суд має право відмовити в задоволенні запиту.
 5.6. Інформація на запит надається безкоштовно.
У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк.
                5.7. Рішення, дії чи бездіяльність Суду, як розпорядника публічної інформації можуть бути оскаржені в порядку визначеному Законом «Про доступ до публічної інформації”.