flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

 Аналіз стану здійснення правосуддя

Луцького міськрайонного суду за І півріччя 2016 року в
порівнянні з І півріччям 2015 року
 
 
Метою статистичного аналізу є порівняння кількісних характеристик об’єкта дослідження та виявлення тенденцій змін динаміки статистичних показників (наприклад, збільшення або зменшення кількості розглянутих справ).
Головними аспектами проведення даного аналізу виступають:
·              визначення середньомісячного навантаження на одного суддю Луцького міськрайонного суду Волинської області за І півріччя 2016 року;
·              кількість справ розглянутих судами за видами судочинства (кримінальне, цивільне, адміністративне) та за окремими категоріями;
·              кількість засуджених за вироками, що набрали і не набрали законної сили у звітному періоді;
·              розподіл засуджених за основними та додатковими видами покарання;
·              загальна кількість осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності (за видами скоєних правопорушень і за видами адміністративних стягнень);
·              виявлення фактів, що зумовлюють зміну динаміки показників судової статистики;
·              інше.
Згідно зі штатним розписом у І півріччі 2016 року кількість суддів в Луцькому міськрайонному суді становить 26 посади.
Аналізуючи дані звітного періоду, спостерігається збільшення кримінальних справ (+5,84 %), справ про адміністративні правопорушення (+25,70%) та адміністративних справ (+49,37), що надійшли на розгляд суду у І півріччі 2016 року, порівняно з І півріччям 2015 року та явне зменшення цивільних справ (-25,20%) у порівнянні з І півріччям 2015 року. Структуру та динаміку цих надходжень відображають показники наведені в Таблиці №1.
 
 
                                                                                                          Таблиця №1
 
з\п
Вид судочинства
І півріччя
2015 року
І півріччя
2016 року
І півріччя
2016 року % до першого півріччя 2015 року
Темпи приросту (+), зниження (-)
Питома вага надходження в загальній кількості справ і матеріалів, що надійшли до суду в І півріччі
2016 року (%)
1.
Кримінальні справи (з урахуванням повернутих ст. 232 КПК України 1960 року та ст. 314 КПК України 2012 року) та матеріали
 
3306
3499
105,84%
+5,84
37,48%
2.
 
Цивільні справи, позовні заяви (заяви), скарги та матеріали
4172
3121
74,80%
-25,20
33,44%
3.
 
Адміністративні справи і заяви
318
475
149,37%
+49,37
5,08%
4.
Справи про адміністративні правопорушення
1782
2240
125,70%
+25,70
23,99%
5.
 
Усього
9578
9335
97,46%
-2,54
Х
 
Правова держава характеризується не тільки недопущенням порушень законодавства, прав і свобод людини, але й створенням відповідних гарантій для відновлення цих прав. Кожен громадянин нашої держави має відчути себе під захистом держави. Згідно зі статтею 8 Конституції в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Кожній людині гарантовано право звернутися до суду для захисту своїх прав та свобод.
Своїм конституційним правом на звернення до суду у І півріччі 2016 року скористалися громадяни та юридичні особи, які подали 3121 позовних заяв/скарг, що на 15% менше в порівнянні з аналогічним минулим періодом (4172). Зокрема, збільшилась кількість позовів щодо спадкових, сімейних справ та справ про відшкодування шкоди.
У порядку цивільного судочинства Луцьким міськрайонним судом у І півріччі 2016 року було розглянуто 3000 справ, у тому числі наказного, позовного та окремого провадження, а у І півріччі 2015 року 3636 справ. (Діаграма №1)
 
 
Діаграма №1
 
 
 
І півріччя 2015 року                     І півріччя 2016 року
   2238 – позовне провадження                     2063 – позовне провадження
1174– наказне провадження                        132 – наказне провадження
        169 – окреме провадження                        165 – окреме провадження
 
З вищенаведеної Діаграми №1 вбачається значне зменшення кількості розгляду справ наказного провадження в порівнянні з І півріччям 2015 року.
У І півріччі 2016 року Луцьким міськрайонним судом розглянуто 132 заяв від стягувачів про видачу судового наказу та 64 заяв про його скасування. Результати розгляду спостерігаються у Таблиці №2
 
                                                                                                     Таблиця №2
 
 
Кількість
заяв, що
надійшли
Розглянуто заяв
Усього
у тому числі
відмовлено
у прийнятті
повернуто
заявнику
Видано
(скасовано)
судовий
наказ
Заяви про видачу судового наказу
132
132
11
3
118
Заяви про скасування судового наказу
60
64
3 залишено без розгляду
2
62
Не зважаючи на те, що заяви про видачу судового наказу є спрощеною формою стягнення грошових коштів з боржника або витребування майна у порядку, передбаченому ЦПК України, переважна більшість цивільних справ вирішується у порядку позовного провадження, що встановлює найбільш широкі правила судового розгляду.
Серед розглянутих справ позовного провадження найбільшу кількість становлять справи, що виникають із спорів пов’язаних з спадковим правом, сімейних правовідносин та спорів, що виникають з договорів. (Діаграма №2.
 
Розгляд судами справ позовного провадження по категоріях
                                               Діаграма №2
 
 
 
Звітний період
Власність
 
Договори
 
Спори
 
Шкода
 
Спадкове
 
Житлове
 
Земельне
 
Сімейне
 
Трудове
 
Захист прав споживачів
І півріччя 2015 року
54
872
73
54
101
89
19
601
31
4
І півріччя 2016 року
62
797
98
95
135
81
20
627
33
2
 
Аналізуючи Діаграму №2 можна сказати, що по окремих категоріях кількість розглянутих справ збільшилося порівняно з І півріччям 2015 року.
В порядку окремого провадження судом у І півріччі 2016 року було розглянуто 131 справ у І півріччі 2015 року – 128 справа. Переважну більшість даної категорії справ складають справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення та становить – 70 справ (або 53,43 % від загальної кількості).
Відповідно до п.7 ч.3 ст. 128 Конституції України однією із основних засад судочинства є гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами. Так, 777 справ позовного провадження та 180 адміністративних справ (КАСУ) – фіксувалися технічними засобами.
У І півріччі 2016 року в Луцькому міськрайонному суді перебувало на розгляді 544 адміністративних справ, серед них закінчено провадження по 418 справах. Результати розгляду даної категорії справ можна спостерігати у Діаграмі №3.
 
    Діаграма №3
 
 
 
Звітний період
 
 
Прийнято постанови
Задоволено
 
Повернуто
 
Закрито провадження
 
Залишено без
розгляду
І півріччя 2016 року
460
409
40
0
6
 
У І півріччі 2016 року спостерігається збільшення кількості кримінальних справ та матеріалів, що знаходилися на розгляді в суді: протягом І півріччя 2016 року в Луцький міськрайонний суд Волинської області надійшло 3499 справа, а протягом І півріччя 2015 року в провадженні суду перебувало 3306 справ.
Протягом І півріччя 2016 року закінчено провадження по 300 кримінальних провадженнях, з них: 249 – з постановленням вироку, по 47 – провадження закрито, застосовано заходів медичного характеру – 1, застосовано заходів виховного характеру – 1, справ повернутих на додаткове (досудове) розслідування при попередньому  розгляді справи та під час судового розгляду – 2.
Результати розгляду відображає Діаграма №4.
Діаграма №4
 
 
 
Звітний період
З постановленням вироку
 
Закриття
 
 
Заходи медичного та виховного х-ру
Повернуто на ДОС
 
 
Повернено прокурору
 
Направлено за підсудністю
І півріччя 2015
 
року
283
70
2
0
0
0
І півріччя 2016
 
року
249
47
2
0
2
0
 
У І півріччі 2016 року на розгляді у Луцькому міськрайонному суді знаходилось 3 кримінальних повадженнях щодо 18 осіб у яких злочини вчинено в складі організованої злочинної групи, а в І півріччі 2015 року знаходилось 6 кримінальних провадженнях щодо 27 осіб у яких злочини вчинено в складі організованої групи.
За вироками, що набрали і не набрали законної сили у І півріччі 2016 року, було засуджено 487 осіб до різних видів покарання.
Застосування основних видів покарання до засуджених осіб відображено у Діаграмі №5.
 
  Діаграма №5
 
 
 
Звітний період
Штраф
 
Громадські роботи
Виправні роботи
Арешт
 
Обмеження волі
 
Позбавлення волі
 
І півріччя 2015 року
48
50
2
17
11
62
І півріччя 2016 року
53
23
1
13
7
81
 
Застосування додаткових мір покарання до засуджених осіб, за вироками, що набрали і не набрали законної сили у І півріччі 2016 року можна спостерігати у Діаграмі № 6.
Діаграма №6
\
 
Додаткові міри покарання в І півріччі 2016 року
 
Звітний період
Конфіскація
Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю
Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу
І півріччя 2016 року
 
16
12
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
З метою запобігання спробам ухилитися від суду, перешкоджати встановленню істини по справі або продовжувати злочинну діяльність, а також для забезпечення виконання судових рішень, Луцьким міськрайонним судом у І півріччі 2016 року щодо 41 особи обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту (у І півріччі 2015 року – щодо 88 осіб).
За результатами судового розгляду кримінальних справ звільнено з-під варти протягом І півріччя 2016 року – 6 особи, взято під варту 5 особи (протягом І півріччя 2015 року –звільнено 1, взято під варту – 5 осіб).
З повним фіксуванням судового процесу за допомогою звукозаписуючої апаратури чи інших технічних засобів розглянуто 298 кримінальні справи або 100 % від усіх закінчених проваджень.
Від злочинів потерпіло 240 фізичних особи, у тому числі 171 особі завдано матеріальної та моральної шкоди, 23 особам завдано шкоду здоров'ю, 1 особа загинуло. Розмір матеріальної і моральної шкоди, завданої фізичним і юридичним особам становить 4млн. 756 тис. 579грн.
Станом на 1 липня 2016 року залишок нерозглянутих справ становить 241 або 6,59% від загального числа тих справ, що перебували на розгляді у суді упродовж звітного пероду. З них не розглянуті в термін понад 6 місяців (без урахування справ, провадження яких зупинено) – 12 справ.
На суд покладаються обов'язки по усуненню причин та умов, що сприяють скоєнню злочину, але разом з тим, при розгляді справи можуть стати відомими відомості про наявність таких умов і причин, а також фактів порушення закону посадовими особами та іншими особами. Це дає підставу суду для винесення ухвали (постанови), в якій звертається увага державних органів, суспільних організацій або посадових осіб на встановлення по справі фактів порушення закону, причини та умови, що сприяли скоєнню злочину та потребують прийняття відповідних заходів. Згідно з КПК України суд при наявності на те підстав виносить окрему ухвалу (постанову). Разом з тим, підставою для винесення даних ухвал (постанов) також є виявлені судом порушення прав громадян та інших порушень закону, допущених при проведенні дізнання, досудового слідства або при розгляді справи вищестоящим судом. Суд за матеріалами судового розгляду та вказаних вище випадків вправі винести окрему ухвалу (постанову), якщо визнає це за необхідне.
Кількість винесених окремих ухвал (постанов) у І півріччі 2015 року в порівнянні з І півріччям 2016 року, можна спостерігати у Таблиці №3.
 
                                                                                Таблиця №3
 
Звітний період
Винесено окремих ухвал
Усього
у тому числі
Кримінальні та адмін. правопорушення
цивільні
адміністративні
І півріччя
2015 року
 
2
0
2
0
І півріччя
 2016 року
2
2
0
0
 
Щодо кількості матеріалів про адміністративне правопорушення, що надійшли на розгляд до суду впродовж І півріччя 2016 року (2 тис. 191 матеріалів), то спостерігається їх збільшення в порівнянні з І півріччям 2015 року ( 1 тис. 782 матеріалів).
За результатами розгляду протоколів про адміністративні правопорушення відносно 242 осіб провадження в справі закрито, що становить 13,19% від загальної кількості осіб, стосовно яких розглянуто справи.
Відповідно до ст. 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі КУпАП) адміністративне стягнення може бути накладено на винну особу не пізніше як через 3 місяця з дня його виявлення, а також не пізніше як через місяць з дня прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи чи про її закриття за наявності в діях особи ознак правопорушення. Будь-яке поновлення, продовження чи зупинення перебігу таких строків КУпАП не передбачено. Тому в разі закінчення строків накладення адміністративного стягнення провадження в справі має бути закрито.
У звітному періоді було винесено таких постанов (про закриття провадження у зв’язку з закінченням строків, передбачених ст. 38 КУпАП,) стосовно 38 осіб або 15,71% від загальної кількості осіб, стосовно яких винесено постанови про закриття справи.
Упродовж періоду, що аналізується, зменшилось порівняно з                   І півріччям 2015 року (щодо 55 осіб) кількість неповнолітніх осіб, до яких застосовувалися заходи впливу, передбачені ст.24-1 КУпАП, і становить у                  І півріччі 2016 року 51 осіб.
За результатами судового розгляду справ до адміністративної відповідальності притягнуто 1 тис. 835 особи, з них:
попереджено 27 (1,47 %), оштрафовано 1212 (66,04%), позбавлено спеціального права 34 осіб (1,85%), застосовано адміністративний арешт щодо 62 осіб (3,37%), громадські роботи 207 (11,28%).
Структуру накладених основних адміністративних стягнень за їх видами відображає Діаграма №7.
 
 
                                                                                                 Діаграма №7
 
  
 
Вид стягнення
Попередження
Штраф
Позбавлення спеціального права
Адмін. арешт
Громадські роботи
Оплатне вилучення транспортного засобу
Конфіскація
 
І
півріччя 2015 року
39
1159
50
35
118
0
0
І
півріччя 2016 року
27
1212
34
62
207
0
0
 
Разом з тим в І півріччі 2016 року до 26 осіб (І півріччя 2015 року до      23 осіб) було накладено додаткове адмінстягнення у вигляді конфіскації предмета, а застосування додаткового стягнення у виді оплатного вилучення транспортного засобу у І півріччі 2016 року не було.
Судом накладено стягнення у вигляді штрафу на суму 1 мил. 178 тис 663 грн., з них 723 тис. 146 грн. сплачено добровільно (63,36 % від суми штрафу, яка накладена).
У І півріччі 2016 року Луцьким міськрайонним судом передано на виконання 3 тис. 89 виконавчих документів, за якими підпадало до стягнення 204 млн. 911 тис. 926 грн., зокрема:
·         76 виконавчих листи на суму 2 млн. 235 тис. 163 грн. про відшкодування матеріальних збитків, завданих злочином;
·         5 виконавчий лист про конфіскацію майна засуджених;
·         398 виконавчих листи на суму 278 тис. 867 грн. про адміністративні правопорушення;
·         134 виконавчих листи про стягнення аліментів;
·         14 виконавчих листів на суму 26 тис. 712 грн. в адміністративних справах.
У звітному періоді видано судом на виконання документів про стягнення судового збору 1051 виконавчих листів на суму 1млн. 69 тис. 169 грн. та 195 виконавчих документів про інші стягнення на користь держави.
За вироками та рішеннями, що набрали законної сили у І півріччі 2016 році, визначено моральну шкоду, заподіяну розкраданням чи іншими злочинами в розмірі 385 тис. 331 грн., матеріальних збитків на суму 4 млн. 363 млн. 774 тис. Приватній власності заподіяно матеріальних збитків, що установлено судом на суму 17 млн. 120 тис. 45 грн., підлягає стягненню –   775 тис.118 грн.
Проведений аналіз свідчить про подальшу тенденцію до збільшення кількості по деяких категоріях, а по деяких і зменшення справ, що надходять до Луцького міськрайонного суду по відношенню до І півріччя 2015 року.
Порівняно з аналогічним періодом минулого року покращилась оперативність розгляду кримінальних справ. Покращилась якість розгляду цивільних справ. Робота суду організована та проводиться на належному рівні.
 
 
Провідний спеціаліст
Луцького міськрайонного суду
Волинської області                                                                                                                                                           О.В. Пилипюк
25.07.2016 року